โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเเยกขยะที่ต้นทาง

|

วันที่ 29 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง รุ่นที่ 3 โดยมีนางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด อบต. เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลคลองปาง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง