โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

|

วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ วัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อให้องค์กรและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่น