ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างริมทางสาธาณณะ หมู่ 3 – หมู่ 9 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 190 จุด

|