ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 29-011 สายเทศารัษฎา-สี่แยกต้นปราง หมู่ที่ 5 , 8

|