โครงการจ้างเหมาย้ายหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม จากหมู่ 3 ไปยัง หมู่ 4

|