โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล/จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

|

     วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกลักษณ์  แก้วสีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมกับประชาชนบ้านห้วยเนียง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองปาง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเสนอโครงการเข้าสู่ประชาคมท้องถิ่น( ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น