โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล/จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

|

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง พร้อมด้วย นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด และสมาชิกสภา ฯ ม.4 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปาง