โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง

|

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้/สาธิตการนำขยะอินทรีย์ ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลคลองปาง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง