ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนหนองกก และหมู่ที่ 9 บ้านด่านสาย

|