แผนพัฒนาท้องถิ่น

|

*********************************************

แผนยุทธศาสตร์ อบต.คลองปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนยุทธศาสตร์พัฒนา-อบต.คลองปาง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น-2561-2565ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2566-2570ดาวน์โหลด