แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี

|

************************

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564