แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย

|

********************

อบต.คลองปาง พร้อมให้การช่วยเหลือตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๐และ แก้ไขเพิ่มเติม โดยสามารถดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการดํารงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย

ขอความช่วยเหลือการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ อบต.คลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

รายงานผลสรุป…คลิ๊ก