แจ้งผลความคืบหน้าเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2564

|
วันที่รับเรื่องเรื่องผู้ร้องทุกข์วันที่แจ้งผล
การดำเนินงาน
ผลการดำเนินการ
19 เมษายน 2564ซ่อมไฟแสงสว่างนางบุญคง สุขสม30 เมษายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
19 เมษายน 2564แจ้งซ่อมไฟฟ้านายเสรี แดงเวชงาม29 เมษายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
19 เมษายน 2564ขอแจ้งซ่อมไฟ-แสงสว่างนางณัฎฐ์ธน บุญช่วยทิพย์30 เมษายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20 เมษายน 2564แจ้งซ่อมไฟฟ้านายสมทบ ช่วยอินทร์3 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
22 เมษายน 2564ขอใช้ไฟสาธารณะข้างถนนนางสาวอารมย์พร เรืองรอง6 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
22 เมษายน 2564ขอใช้ไฟสาธารณะข้างถนนนางกานดา ศรีเปารยะ6 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
22 เมษายน 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายครรชิต เภอรักษ์1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
23 เมษายน 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายสุคนธ์ เพชรประสิทธิ์6 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
28 เมษายน 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายสายัณ เหน็บบัว11 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
28 เมษายน 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนางถาวร ช่วยทิพย์11 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
28 เมษายน 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายสุเทพ แทนสุวรรณ11 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
5 พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายนพพร สังข์โชติ18 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
5 พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายจรูญ รอดบุตร18 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
5 พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายอภินันท์ วีระสุข18 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายธนาวุฒ แทนสุวรรณ11 พฤษภาคม 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านน.สวราภรณ์ ญาติพัฒ1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนางสมจิตร ทองสุขดำ1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนางราตรี ใจกระจ่าง1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านน.ส ลำพู แทนสุวรรณ1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายเจียน ตรีภักดิ์1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านน.สปิยนันท์ แสงหิรัญ1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายสุนันต์ ฤทธากรณ์1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายประสิทธิ์ วีระสุข1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนางสุภา สิงคาร1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายครรชิต เภอรักษ์1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนางจรรยา อัมนักมณี1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนางนิยะดา วีระสุข1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนางประกอบ สังขโชติ1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
20พฤษภาคม 2564ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านนายสมนึก ดำสุข1 มิถุนายน 2564แจ้งผลการแก้ไขปัญหา