องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดโครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด” ณ โรงเรียนบ้านควนหนองกก หมู่ที่ 6

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดโครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด” ณ โรงเรียนบ้านควนหนองกก หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมี นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ขอขอบคุณนายสมศักดิ์ ใยยอง ปลัดอำเภอรัษฎา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดแก่ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านควนหนองกก และผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้