สรุปผลโครงการและการดำเนินงาน

|

สรุปผลโครงการและการดำเนินงานการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้ข้าราชการลูกจ้างมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564