วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลคลองปาง จัดโครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลคลองปาง ณ จังหวัดชุมพร

|

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลคลองปาง จัดโครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลคลองปาง ณ จังหวัดชุมพร โดยได้รับอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง