ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 เพื่อสำรวจและทำการล้างบ่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกอบต. พร้อมด้วย สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 เพื่อสำรวจและทำการล้างบ่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้อุปโภค บริโภคน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอแก่ราษฎร์