รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

|

*************************

รายงานผล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ตามที่ได้ดำเนินการบันทึก ลงในระบบ E-PlanNACC ทางเว็บไซค์สำนักงาน ป.ป.ช.