รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

|