ควบคุมภายใน

|

**********************************************

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บันทึกแจ้งกองรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน

คำสั่งคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับองค์กร พ.ศ.2564

คำสั่งคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด พ.ศ.2564

คำสั่งคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง พ.ศ.2564

คำสั่งคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา พ.ศ.2564

คำสั่งคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง พ.ศ.2564