รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

|

*************************

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564(รอบ 6 เดือน)