รางวัล ITA Awards 2021

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ สูงสุดและรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA คือ มีคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป