มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%

|