มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตาม มติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562

|