มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใชักฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

|

ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใชักฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำที่สาธารณะ

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

รายงานผลการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตาม มติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยสำนักงาน ปปช.