ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๙-๐๑๑ สายเทศารัษฎา-สี่แยกต้นปราง หมู่ที่ ๕,๘

|