ประชุม คณะทำงาน จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อบัญญัติ

|

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น คณะทำงาน จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ประชุมพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามอำนาขหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล