ประชุมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คลองปางเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง เป็นประธานประชุมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คลองปางเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 เพื่อความสามัคคีของประชาชนในตำบล โดยมี รองนายก สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง