ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565, เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565, ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง