ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์

|

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22