ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจ

|

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564