ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

|