ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|