ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

|