ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยเคมี โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 กระสอบ

|