ประกาศผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปี 2565

|