ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

|

นายเอกลักษณ์ แก้วสีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ประกาศนโยบายไม่รับ – ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด