ประกาศคณะกรรมการการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตรัง เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

|