ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น

|

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายเอกลักษณ์  แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น