บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

|

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565