นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด หัวหน้าสำนักงานปลัด ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง