นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติฯ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง

|

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติฯ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง ระดับ (AA) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ระดับ AA (คะแนน 95.00 – 100) จำนวน 22 แห่ง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติฯ ดังกล่าว ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง และเข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล