นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.เป็นประธานประชุม เรื่องการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566

|

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.เป็นประธานประชุม เรื่องการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมเห็นคุณค่าและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัด สมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ในการร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง