นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกฯ นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัด อบต. นายเกริกฤทธิ์ รอดกลิ่น ผอ.กองการศึกษา นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการ ในการร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง