นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรึกษาหารือเเละวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยมีนายเกษม รักษ์ขาว รองนายกฯ นายเฉลิม สีสุข ปลัด นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ นายชวลิตร คีรีรัตน์ ผอ.รพสต. นายกฤษณะ บวรศุภศรี กำนัน และคณะกรรมการ ในการร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง