นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึ่ง (long term care : LTC) และแผนดูแลรายบุคคล (care plan) โดยมี นายเฉลิม สีสุข ปลัด นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นายชวลิตร คีรีรัตน์ ผอ.รพสต. และคณะกรรมการ ในการร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง

✨✨สำหรับระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้✨✨

✍️📕ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

– รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบเพื่อทราบ

✍️📕ระเบียบวาระที่3

3.1เรื่อง รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 และ

งบประมาณที่เบิกจ่าย

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

✍️📕ระเบียบวาระที่4

4.1การพิจารณาเอกสารประกอบโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการพร้อมแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) ตามจำนวนเงินงบประมาณที่เสนอ สำหรับจัดบริการดูแสระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง จำนวน ๒๗ ราย

✍️📕ระเบียบวาระที่5 เรื่องอื่นๆ