นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน/โครงการประจำปีงบประมาณ2566 และแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน/โครงการประจำปีงบประมาณ2566 และแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต. คณะกรรมการ ในการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง