นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บในชุมชน ขยะที่ตกค้างที่กำจัดขยะ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน โดยมีนายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต.คลองปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย กลุ่มอสม.ตำบลคลองปาง ร่วมดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธัชชัย สุขยัง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 3 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง