นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในชุมชนประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในชุมชนประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายในตำบลคลองปาง โดยมีนายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต.คลองปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9 ม.4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง