นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย รองนายก สมาชิกสภา เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2556

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย รองนายก สมาชิกสภา เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2556 โดยมี นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา กล่าวต้อนรับ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายทวี สุระบาล ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร อบจ. สมาชิกสภา อบจ.ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของ อบจ. และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารศาลาประชาคม อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง